fbpx

Orionteaterns miljöplan

Orionteaterns miljöplan

Bakgrund och syfte
Sveriges miljömål säger att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Så har Riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärke även för Orionteaterns miljöarbete. Vårt mål för teatern innefattar såväl en roll som klimatsmart aktör, i stort och smått, som att vara medvetna om den betydelse en teater har, vad gäller publikmöten med möjlighet att väcka och fördjupa frågor om hållbarhet. Vi behöver gemensamt minska vår klimatpåverkan, sträva efter ett hållbart ekologiskt förhållningssätt och arbeta fakta- och lagbaserat. Genom ett engagerat, strukturerat och målmedvetet arbetssätt, med möjlighet till utvärdering, vill vi driva miljöarbete såväl
som en del av vår konkreta vardag, som för kommande generationers framtid. Vi har framställt en miljöplan både på årsbasis, och en mer långsiktig utifrån vår miljöpolicy, där vi konkretiserar vilka val vi kan göra här och nu och hur vi vill jobba målinriktat framåt. Det betyder att denna plan är levande och kommer att uppdateras, och kontinuerligt revideras.


Arbete och förbättringar under 2021

El och energieffektivisering:
Arbetsbelysningen på Stora och Lilla scen har under våren 2021 bytts ut till klimatsmarta LED-lampor (ZHGL -400 A- DM). Dessa dimbara lampor kommer att minska energipåverkan med hela 70% .
Orionteatern har tillsatt en projektgrupp med mål att planera och budgetera för byte till LED-lampor även på arbetsytor såsom Beata, publika toaletter, kök, loge, verkstad, stall och garage. Denna grupp kommer även att följa utvecklingen av LED-lampor för konstnärligt ljus. Målet för 2021 är att skapa ett nätverk med andra teatrar för att kartlägga och samordna utfasandet av glödlampor, när LED-lampor håller en tillräckligt hög konstnärlig standard. Ytterligare en projektgrupp ser över elleverantör gällande gröna alternativ och kostnader som följer dessa val.

Återanvändning och återvinning:
Vi återanvänder scenografi/kostym/rekvisita i nya produktioner. I nära samarbete med andra teatrar lånar, hyr och ärver vi material i möjligaste mån. Vid inköp undersöks möjligheten att köpa second hand eller på andra sätt begagnat. I produktionsprocessen ska en återbruksplan tas fram med scenograf för scenografin efter spelperiodens slut, för att maximera dess användning. Nätverk ska upprättas med andra aktörer som teatrar, förskolor, museum etc, för återbruk av material.
Teatern har efter en genomgång ett stort lager med äldre kostym, för försäljning när detta är möjligt på ett smittsäkert sätt. Sopor sorteras i kärl för papp och kartong, glas, metall och plast. Anställda på teatern besöker återvinningscentralen kontinuerligt under verksamhetsåret. All pant pantas i samband med leverans till baren. Orionteatern använder Office Recykling, vilket är 100% fossilfritt samt Stockholm Vatten och avfall för hämtningar av sopor. Vi undersöker möjligheten till matavfallssortering för att minska miljöpåverkan och förebygga avfall.

Livsmedel/förbrukningsvaror och kontorsmaterial:
Orionteatern ska välja ekologisk dryck till publiken och skylta så besökarna blir trygga i klimatsäkrade val. Vi ser under året över leverantörer och väljer mer miljösmart. Målet att ha en helt krav-märkt barservering (2022). Med en mindre publik serveras vin i befintliga vinglas och kaffe i pappmuggar av återvunnet material. Vid interna tillställningar använder vi teaterns befintliga porslin, bestick etc.
Minskat inköp av engångsartiklar. Refilltvål på alla toaletter och successivt byte av städmaterial till mer miljövänliga produkter.
Google suite för dokumentation samt kommunikation och sparsam kopiering på dubbelsidigt miljömärkt papper.


Långsiktigt arbete 2021-2023

Kommande ombyggnation:
Vi står förhoppningsvis inför en stor ombyggnation, med planeringsstart under 2021 – ett arbete som kommer att sträcka sig flera år framöver.
Projektgrupp är tillsatt på teatern, som ska arbeta nära White Arkitektbyrå. Vi är i samtal om miljöcertifiering och hur vi bäst begränsar klimatpåverkan och effektiviserar energianvändningen i ombyggnationen. Innan ombyggnation strömmar energi ur huset, och samtal med miljöperspektiv gällande isolering, material och energiåtgång förs med
White Arkitektbyrå. På agendan står också vilka material som används i ombyggnationen och hur vi kan minimera användandet av miljö- och hälsofarliga kemikalier och tillsatser. Ombyggnationen kommer på sikt även att öppna upp huset, och skapa en naturlig mötesplats med sänkta trösklar. Det ingår i visionen om en teater med även social hållbarhet som ledord. I planeringen för en ny skepnad ingår utskänkning, och där blir val av restauratörer med ett ekologiskt, säsongsbetonat och lokalbaserat tänk en viktig byggsten. För vår kommande publik ska miljövänliga alternativ för mat och dryck vara en självklarhet, och en av många anledningar till att besöka vår teater.

Internt och externt miljöarbete:
En miljöutbildning för alla i huset kommer genomföras under året för att få redskap för såväl miljöval här och nu, som långsiktiga val vi behöver göra. Hållbara strategier behövs för tex hantering av penslar/rollers etc och möjlig ersättning i vårt kemikaliebestånd. Teatern uppmanar alla medarbetare att använda så miljövänliga transportmedel som möjligt (ex att ta cykeln när det är möjligt och välja kollektivtrafik/tåg).
Devisen lyder: ju mer medvetna vi blir, ju fler klimatsmarta val kommer vi att göra. Miljöplanen blir en stående punkt på planeringsmöten 3 gånger/säsong – vi funderar tillsammans över vad vi som teater kan påverka miljön positivt i våra val. En viktig aspekt för oss som teater är naturligtvis hur vi kan ge plats år hållbarhetsperspektiv i vår kontakt med publik. Utifrån våra produktioner finns en möjlighet till workshops och samtal, och andra format, med fokus på dessa frågor.

Hållbarhetsmål.
Vi vill förmedla vårt miljöarbete och vårt miljötänk både till samarbetspartners och vår publik. Vårt mål är att vara transparenta med vårt miljöarbete, med information på vår hemsida samt i sociala media. Även detta kommunikationsarbete bör vara konkret i vardagen, samt med långsiktiga innehållsmål. Om möjligt vill vi bli en av inspiratörerna, i högt och lågt, för det arbete vi alla behöver bedriva på våra respektive plattformar, med skilda utgångspunkter.

0000